«Όσες άδειες Λαϊκής Αγοράς μετά την 1-2-2022 είναι θεωρημένες από άλλη δημόσια αρχή (π.χ. Δήμος) πρέπει να προσκομισθούν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας για να διευκρινισθεί η επανεξέτασή τους»

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Λαμία, 12 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γνωστοποιούν εκ νέου στους πωλητές Λαϊκών Αγορών (εμπόρους και παραγωγούς) ότι από 1-2-2022 οι άδειες θεωρούνται από τα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Π.Ε.

Όσες άδειες μετά την 1-2-2022 είναι θεωρημένες από άλλη δημόσια αρχή (π.χ. Δήμο) πρέπει να προσκομισθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού) για να διευκρινισθεί η επανεξέτασή τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Κωνσταντίνος Γαλάνης