Ομάδα Γονέων και Ομάδα Συναισθηματικής Αγωγής για Παιδιά, στην Ιτέα, έναρξη: 16 Φεβρουαρίου 2022