Πρόβλεψη για συμμετοχή Δήμων σε έργα ΑΠΕ ΕΥΔΑΠ (της Αφροδίτης Παπαθανάση)

Με σχέδιο νόμου που ήδη συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» δίνεται η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ εντός της Α5 των ταμιευτήρων ΕΥΔΑΠ και στα κανάλια μεταφοράς ύδατος ΕΥΔΑΠ.

Οι Δήμοι των περιοχών αυτών πρέπει να προβλεφθεί να συμμετέχουν στα έργα αυτά.

Ειδικά,
Στο άρθρο  Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πλησίον ή εντός των λιμνών υδροδότησης Αττικής, αναλυτικά στο σχέδιο νόμου αναφέρει:

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών έργων σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης φυσικών ή τεχνητών ταμιευτήρων πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτης, Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου και Ευήνου, καθώς και σε απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα των κλειστών ή πενήντα (50) μέτρων από τον άξονα των ανοιχτών αγωγών μεταφοράς των ανωτέρω ταμιευτήρων.

2. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση εκτέλεση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των συνοδών έργων αυτών από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ.135275/19.5.2017 (Β’ 1751) απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σε προστατευόμενες από υγειονομικές διατάξεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών και ανοιχτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών των λιμνών Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης, Σταμάτας και Μόρνου.

Το σχέδιο νόμου ήδη έχει κατατεθεί και συζητείται στη Βουλή.

Παρατηρήσεις :
1. Υπάρχει ένα «κενό σημείο», που πρέπει και στη Βουλή να αναδειχθεί,  αυτό του ότι τα εξωτερικά δίκτυα ΕΥΔΑΠ έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Στο άρθρο 43, σχέδιο νόμου, σαφώς ορίζεται «..παρόχους υπηρεσιών ύδατος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ.135275/19.5.2017 (Β’ 1751) απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ..».

2. Χρειάζεται προσοχή και σαφώς πολιτική επιλογή και θέση τα εξωτερικά δίκτυα ΕΥΔΑΠ να μείνουν στην ΕΥΔΑΠ, διαφορετικά αφήνουμε πόρτα ανοιχτή οι εταιρίες αντί της ΕΥΔΑΠ να μπουν και στα έργα παραγωγής ενέργειας.

3.  Χρειάζεται προσοχή και παρέμβαση από την Αυτοδιοίκηση, με υπόμνημα στη Βουλή,  για πρόβλεψη  στο νόμο του δικαιώματος της Αυτοδιοίκησης να έχει λογο για τα ποια έργα παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ θα προκρίνει ο «Πάροχος» στα γεωγραφικά της όρια και σε ποια θα είναι αντίθετη.

4. Χρειάζεται νομοτεχνική και πολιτική παρέμβαση ώστε στα έργα ΑΠΕ που θα γίνουν  .. «σε προστατευόμενες από υγειονομικές διατάξεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών και ανοιχτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών των λιμνών Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης, Σταμάτας και Μόρνου», να μπορεί να #συμμετέχει και η Αυτοδιοίκηση στο εταιρικό σχήμα που θα επενδύσει σε ΑΠΕ, ώστε να έχει σταθερά συνεχή έσοδα, τα ανταποδοτικά που αναζητούμε σε ένα βαθμό,  από το σχήμα αυτό.

Επίσης, στο ίδιο σν υπάρχει άρθρο που αφορά «Παραγωγή ενέργειας από ΟΤΑ Α και Β βαθμού».

Παρατηρήσεις:

1. Χρειάζεται νομοτεχνική και πολιτική παρέμβαση και σε αυτό κ σε άλλα άρθρα του σχεδίου νόμου, σε θέματα για:
* εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, πχ οι ανενεργές γαλαρίες βωξίτη θα μπορούσε να διερευνηθεί αν θα μπορούσαν να είναι σημεία αποθήκευσης ενέργειας.

2. Στα επόμενα χρόνια και, μετά και τα προβλήματα με τις τιμές του φυσικού αερίου καθώς και το εισαγόμενο από ΗΠΑ με καράβια LNG θα είναι ακριβό, η παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ από τους Δήμους είναι μονόδρομος ανάπτυξης.

3. Θα μπορούσαν  να καλύψουν ανάγκες … «κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α»

4. Στα επόμενα χρόνια η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τα συστήματα αποθήκευσης αυτής θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον παραγωγικό ιστό της περιοχής.

Παράδειγμα:
Ένα  έργο παραγωγής ενέργειας, με συμμετοχή ΕΥΔΑΠ και Δήμου, από την κλίση των καναλιών της ΕΥΔΑΠ στο Δήμο Δελφών, θα μπορούσε:
• να προσφέρει συνεχή έσοδα στο Δήμο.,
• να μειώσει κόστη ΔΕΔΥΑ,
• να δώσει ρεύμα σε σχολεία, νοσοκομείο, αθλητικά κέντρα,

Τα επόμενα χρόνια και με νέα νομοθετική διαδικασία, από αυτήν που τώρα προβλέπεται στο άρθρο 100 του σχεδίου νόμου, θα μπορούσε ένας Δήμος, Περιφέρεια,  που παράγει ενέργεια ΑΠΕ να συνδέσει  βιοτεχνικό πάρκα δημιουργώντας ισχυρά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα.

Αφροδίτη Παπαθανάση