Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών: Ερώτημα-καταγγελία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κοινοποίηση: Δήμος Δελφών (Γραφείο Δημάρχου), Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

Άμφισσα, 3 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στις 8 Απριλίου 2019 μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Ένωσης Εταιρειών: «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – NEON GREEN BUILDINGS CONSTRUCTION MATERIALS TRADING LLC – ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπογράφτηκε σύμβαση με αντικείμενο την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας», αφού προηγήθηκε η υπ’ αριθμ. 85/2019 Πράξη (ελέγχου της σύμβασης) του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμάκιο Ζ’).

Αρχικά τότε [τους πέντε (5) πρώτους μήνες] αναμέναμε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης ανεξάρτητου τεχνικού συμβούλου, που προβλεπόταν ως προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της κύριας ως άνω σύμβασης.

Πράγματι στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2019 [πριν δύο έτη] εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της αναδειχθείσας από τον διενεργηθέντα διαγωνισμό ως τεχνικής συμβούλου εταιρείας «Waste Water & Energy IKE».

Έκτοτε (Σεπτέμβριος 2019) ουσιαστικά τα πάντα έχουν «παγώσει», η σύμβαση με τον ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο (εξ όσων γνωρίζουμε) δεν έχει ακόμη υπογραφτεί, η δε υπογεγραμμένη από 08.04.2019 κύρια σύμβαση δεν υλοποιείται.

Ως δημοτική παράταξη τουλάχιστον πέντε (5) φορές με δημόσια ερωτήματά μας (ανακοινώσεις), αλλά και με ερωτήσεις στα συλλογικά όργανα του Δήμου, έχουμε θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στην δημοτική αρχή, χωρίς να λάβουμε ουσιαστικά καμία απάντηση για την μη υλοποίηση της τόσο σημαντικής αυτής σύμβασης.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να  μας ενημερώσετε:

Α) Αν η μη εφαρμογή της ως άνω υπογεγραμμένης σύμβασης είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Β) Αν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας έχει λάβει κάποια σχετική ενημέρωση από το Δήμο Δελφών.

Γ) Αν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να παρέμβει υπέρ της εφαρμογής της σύμβασης και της συνακόλουθης εκτέλεσης του τόσου σημαντικού έργου για το Δήμο Δελφών.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών